Медиация

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Възможно е страните да придадат изпълнителна сила на съдържанието на споразумение между тях, постигнато в резултат на медиация. Те могат да поискат от съда или от публичен нотариус (közjegyző) да одобри споразумението с решение или да го включи в удостоверителен акт (közokirat), който впоследствие може да бъде изпълнен по принудителен ред.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.