Медиация

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Националното законодателство PDF (1648 Kb) hu


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Възможно е страните да придадат изпълнителна сила на съдържанието на споразумение между тях, постигнато в резултат на медиация. Те могат да поискат от съда или от публичен нотариус (közjegyző) да одобри споразумението с решение или да го включи в удостоверителен акт (közokirat), който впоследствие може да бъде изпълнен по принудителен ред.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.