Медиация

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Що се отнася до прилагането на този член, с настоящото латвийските органи уведомяват, че в Република Латвия молби за придаване на изпълнителна сила на писмени споразумения, постигнати в резултат от медиация, се подават до районните (градските) съдилища. Същевременно латвийските органи уведомяват, че на писмени споразумения, постигнати в резултат от медиация, може да бъде придадена изпълнителна сила, доколкото това е предвидено в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела или в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела за производствата, образувани преди 10 януари 2015 г.

Последна актуализация: 06/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.