Медиация

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Искането по член 6 на Директива 2008/52/ЕО се подава до председателя на районния съд (Président du Tribunal d'arrondissement), на чиято територия пребивава или живее лицето, срещу което се търси изпълнение на споразумението, получено в резултат на медиация. Ако лицето нито пребивава, нито живее в Люксембург, искането се подава до председателя на районния съд, на чиято територия трябва да бъде изпълнено споразумението.

Адреси:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Последна актуализация: 03/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.