Медиация

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Искането по член 6 на Директива 2008/52/ЕО се подава до председателя на районния съд (Président du Tribunal d'arrondissement), на чиято територия пребивава или живее лицето, срещу което се търси изпълнение на споразумението, получено в резултат на медиация. Ако лицето нито пребивава, нито живее в Люксембург, искането се подава до председателя на районния съд, на чиято територия трябва да бъде изпълнено споразумението.

Адреси:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Последна актуализация: 03/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.