Медиация

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Националното законодателство PDF (146 KB) mt


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Според глава 474 от Законите на Малта — Закон за медиацията — страните или една от тях, с изричното съгласие на другата, могат да поискат съдържанието на писмено споразумение, постигнато чрез медиация, да бъде обявено за подлежащо на изпълнение в съответствие с разпоредбите на глава 12 от Законите на Малта — Организационен и гражданско-процесуален кодекс. Съдържанието на такова споразумение подлежи на изпълнение, освен ако в дадения случай съдържанието на въпросното споразумение противоречи на националното право. Съдържанието на споразумението може да бъде обявено от съда или друг компетентен орган за подлежащо на изпълнение чрез издаването на съдебно решение или решение или чрез автентичен акт в съответствие с правото на държавата членка, в която е направено искането. Относно компетентността на различните съдилища вж. глава 12 от Законите на Малта. Компетентният орган е Малтийският център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Последна актуализация: 03/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.