В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Медиация

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Северна Ирландия

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Ако търсите принудително изпълнение в Ирландия на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

• Ако все още не сте започнали съдебно производство, следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат на медиация, или до Висшия съд (High Court), или до някое от останалите съдилища (вж. връзката по-долу).

• Ако сте започнали съдебно производство в съд в Северна Ирландия обаче, следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат на медиация, до съда, пред който се разглежда вашето дело.

Списък на съдилищата може да бъде намерен на страницата на Службата на съдилищата и трибуналите.

Последна актуализация: 25/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.