Медиация

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

За целите на член 6, параграф 3 от Директивата относно медиацията компетентен е съдът, който има предметна компетентност по въпроса по силата на член 14, алинея 2 от Закон № 29/2013, в който се уреждат основните принципи, приложими към медиацията в Португалия, и се съдържа правната уредба на гражданската и търговската медиация, медиаторите и публичната медиация.

Правилата за предметната компетентност се съдържат в членове 64 и 65 от Гражданския процесуален кодекс. В член 64 се предвижда, че по делата, които не са възложени на друг вид съдилища, са компетентни общите съдилища, а в член 65 се предвижда, че законите за съдебната организация определят кои дела, с оглед на техния предмет, са подсъдни на съдилищата и отделенията със специална компетентност.

Законите за съдебната организация включват Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г., с измененията, и Законодателен указ № 49/2014 от 27 март 2014 г., с измененията.

Последна актуализация: 05/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.