Медиация

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Съгласно членове 58 и 59 от Закон № 192/2006 за медиацията и организацията на професията медиатор, с измененията и допълненията, след като страните по спора постигнат съгласие, може да се изготви писмено споразумение, включващо всички договорени клаузи, което има качеството на частен документ. По принцип споразумението се изготвя от медиатора, с изключение на случаите, когато страните и медиаторът се споразумеят за друго.

Споразумението между страните не трябва да съдържа разпоредби, които противоречат на закона и обществения ред. Когато законът налага материалноправни и формални условия, законността на споразумението, постигнато чрез медиация, може да бъде проверена и удостоверена от адвокатите на страните или от нотариус, или, когато те са били подпомагани в хода на медиацията, от друг адвокат или нотариус, избран от медиатора със съгласието на страните.

Споразумение за медиация, което е било проверено и удостоверено от адвокатите на страните, от нотариус или адвокат или от нотариус, избран от медиатора със съгласието на страните, подлежи на изпълнение.

Когато спорът по медиация се отнася до прехвърляне на имущество, както и на други вещни права, делба и наследствени права, споразумението за медиация, изготвено от медиатора, се представя на нотариуса или на съда, за да може той въз основа на споразумението за медиация да провери материалноправните и формалните условия, като използва предвидените в закона процедури, и да издаде автентичен акт или съдебно решение, в зависимост от случая, по отношение на правните процедури. Без тази заверка споразумението е нищожно. Споразуменията за медиация се проверяват за това дали материалноправните и формалните условия са изпълнени. Със съгласието на страните, нотариусът или съдът може да ги измени или да ги допълни, когато е уместно. Медиаторът е обвързан от тези задължения и от всяко вещно право върху недвижим имот, учредено, изменено или погасено по силата на споразумението за медиация. Тези задължения се прилагат във всички случаи, когато законът изисква да бъдат изпълнени определени материалноправни и формални изисквания, като в противен случай споразумението е нищожно. Когато законът налага изпълнението на условия за публичност, нотариусът или съдът ще поиска завереният договор или съдебното решение да бъдат вписани в имотния регистър.

Постигнатата от страните спогодба е задължителна за тях.

Страните могат да поискат от нотариуса да завери спогодбата. Нотариално завереният акт, удостоверяващ спогодбата в споразумението за медиация, има изпълнителна сила. Ако споразумението за медиация се отнася до дело за наследство и е било постигнато преди издаването на удостоверението за наследство, по закон компетентен е нотариусът.

Страните могат да се явят пред съда, за да поискат съдебно решение, с което се одобрява тяхната спогодба. Компетентният орган е или съдът от първа инстанция по местоживеенето/местопребиваването/седалището, според случая, или съдът от първа инстанция по мястото на сключване на споразумението за медиация. Съдебното решение, с което се одобрява спогодбата между страните, се постановява в закрито заседание и подлежи на изпълнение, като съответно се прилагат членове 438—441 от Гражданския процесуален кодекс.

Съгласно член 63 от Закон № 192/2006 за медиацията и организацията на професията медиатор, с измененията, когато спорът е разрешен чрез медиация, съдът, по искане на страните и при спазване на законовите условия, постановява решение за уреждане на спора между страните (спогодба), като съответно се прилагат членове 438—441 от Гражданския процесуален кодекс. Спогодбата се сключва в писмена форма и представлява диспозитива на съдебното решение. Решението по спогодбата, издадено в съответствие със закона, подлежи на изпълнение.

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата компетентни да приемат споменатите по-горе молби в съответствие с параграфи 1 и 2 са следните съдилища или органи: съдилищата от първа инстанция; трибуналите; апелативните съдилища; Върховният касационен съд.

На уебсайта за електронно правосъдие е публикуван списък на медиаторите и нотариусите:

  • Намиране на медиатор: тук
  • Намиране на нотариус: тук
Последна актуализация: 26/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.