Медиация

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, компетентни да получават молби в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от Директивата, са посочените в член 68a от Закон № 97/1 за международното частно и процесуално право, както е изменен, при условие, че са спазени условията, посочени в закона:

a) окръжният съд на Братислава (за семейноправни въпроси)

б) районният съд в района по постоянно местожителство на детето, а ако детето няма такова, съдът в района по местопребиваване на детето. Ако няма такъв съд, е компетентен районният съд Братислава І, ако делото засяга уреждането на правото на лични отношения с детето.

в) съдът, компетентен за издаването на изпълнителен лист за дадено решение или за неговото изпълнение, ако компетентността не се урежда по буква б). В случай на решения, които не се нуждаят от изпълнение, компетентният орган е общият съд, компетентен за лицето, срещу когото е взето решението, което трябва да бъде признато; ако не съществува такъв съд, компетентният съд е районният съд на Търнава.

Последна актуализация: 25/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.