Медиация

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, компетентни да получават искания в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от директивата, са посочените в член 68a от Закон № 97/1963 за международното частно и приложимите към него процесуални норми, както е изменен, при условие че са спазени условията, посочени във въпросния закон:

a) окръжният съд на Братислава по брачни дела, дела, свързани с установяване на произход и с осиновяване на деца;

б) районният съд в района по местопребиваване на детето, а ако детето няма такова — районният съдът в района, в който детето пребивава понастоящем. Ако няма такъв съд, по въпросите на родителските права или личните отношения компетентен е Градският съд Братислава ІІ;

в) съдът, компетентен да разпореди принудителното изпълнение на дадено решение или да издаде изпълнителен лист за пристъпване към неговото изпълнение (районният съд на Банска Бистрица), ако компетентността не може да се определи по буква б). В случай на решения, които не се нуждаят от изпълнение, компетентният орган е общият съд, компетентен по отношение на лицето, срещу което е постановено решението, което трябва да бъде признато; ако няма такъв съд, компетентният орган е районният съд на Търнава.

Последна актуализация: 09/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.