Медиация

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, компетентни да получават молби в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от Директивата, са посочените в член 68a от Закон № 97/1 за международното частно и процесуално право, както е изменен, при условие, че са спазени условията, посочени в закона:

a) окръжният съд на Братислава (за семейноправни въпроси)

б) районният съд в района по постоянно местожителство на детето, а ако детето няма такова, съдът в района по местопребиваване на детето. Ако няма такъв съд, е компетентен районният съд Братислава І, ако делото засяга уреждането на правото на лични отношения с детето.

в) съдът, компетентен за издаването на изпълнителен лист за дадено решение или за неговото изпълнение, ако компетентността не се урежда по буква б). В случай на решения, които не се нуждаят от изпълнение, компетентният орган е общият съд, компетентен за лицето, срещу когото е взето решението, което трябва да бъде признато; ако не съществува такъв съд, компетентният съд е районният съд на Търнава.

Последна актуализация: 25/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.