Mediace

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 6 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech lze poskytnout tyto informace:

Strany písemné dohody, které bylo dosaženo během mediace, se mohou za účelem prohlášení této dohody za vykonatelnou obrátit na notáře (Notar), před nímž mohou buď dohodu uzavřít přímo, nebo mohou nechat již existující písemnou dohodu notářem potvrdit podle § 54 notářského řádu (Notariatsordnung), čímž se tato dohoda změní v úřední listinu. Strany mohou rovněž vtělit obsah písemné dohody, jíž bylo dosaženo v průběhu mediace a která se týká občanskoprávní věci, do soudního smíru před jakýmkoli okresním soudem (Bezirksgericht).

Poslední aktualizace: 10/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.