Mediace

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

„Soudy“, které mají příslušnost prohlásit případně dohodu vyplývající z mediace za vykonatelnou, jsou: smírčí soudce, státní zástupce (soudce při policejním soudu), soud prvního stupně, obchodní soud, soud pro zaměstnanecké věci, odvolací soud, pracovní soud a v případě předběžných řízení předseda soudu.

Jediným „jiným orgánem“, který může případně prohlásit dohodu vyplývající z mediace za vykonatelnou, je notář na základě čl. 19 odst. 1 notářského řádu ze dne 16. března 1803.

Poslední aktualizace: 17/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.