Mediace

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Vnitrostátním právu PDF (1069 Kb) bg


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušnými k přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice jsou okresní soudy.

Podle čl. 18 („Vykonatelnost dohody vyplývající z mediace“) odst. 1 zákona o mediaci má urovnání právního sporu prostřednictvím mediace právní sílu soudního smíru a musí být schváleno okresním soudem.

Podle čl. 18 odst. 2 zákona o mediaci soud schválí urovnání sporu v uzavřené mediační dohodě, není-li v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.