Mediace

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušnými pro přijímání žádostí ve smyslu čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice jsou v České republice:

- kterýkoli okresní soud ve věcech, ve kterých by byly podle vnitrostátního procesního práva věcně příslušné okresní soudy,
- kterýkoli krajský soud ve věcech, ve kterých by byly podle vnitrostátního procesního práva věcně příslušné krajské soudy,
- kterýkoli notář.

Poslední aktualizace: 11/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.