Mediace

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušnými pro přijímání žádostí ve smyslu čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice jsou v České republice:

- kterýkoli okresní soud ve věcech, ve kterých by byly podle vnitrostátního procesního práva věcně příslušné okresní soudy,
- kterýkoli krajský soud ve věcech, ve kterých by byly podle vnitrostátního procesního práva věcně příslušné krajské soudy,
- kterýkoli notář.

Poslední aktualizace: 04/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.