V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která nebyla předtím prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Jste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu, které se týká předmětu mediace, podává se žádost tomuto soudu;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká občanské a obchodní věci (avšak vyjma rodinných věcí), podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným buď k High Court, nebo k soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „občanské“ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Například žádost můžete podat k soudu, který je místně příslušný podle bydliště jedné ze stran, nebo týká-li se mediace pozemků, u soudu, v jehož obvodu se pozemek nachází;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká rodinné věci, podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „rodinné “ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Vzhledem k tomu, že otázka soudní příslušnosti v rodinných věcech je velmi specifická pro spory/obsah dohody, zúčastněné strany by se měly obrátit s dotazy na obecný soud, v jehož obvodu má jedna ze stran bydliště. Alternativně mohou strany žádat o právní poradenství týkající se příslušného soudu právníka z Anglie a Walesu, který se specializuje na rodinné právo;

V případě, že chcete v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která byla prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Pokud jde o občanské a obchodní (nikoliv rodinné) věci, podle nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), podává se žádost pouze k High Court of Justice;

Pokud jde o rodinné věci:

i. Podle výše uvedeného nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012; a/nebo

ii. Podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti;

Aktualizovaný seznam příslušných soudů je k dispozici na tomto odkazu: Court and Tribunal Finder

Poslední aktualizace: 12/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.