Mediace

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Směrnice 2008/52/ES o mediaci byla v estonském právním řádu provedena prostřednictvím zákona o smírčím řízení.


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Žádost, aby písemná mediační dohoda byla vykonatelná, se podává okresnímu soudu (maakohus), v jehož obvodu se mediace uskutečnila. Kontaktní údaje okresních soudů jsou uvedeny na internetových stránkách soudů. Budete muset uhradit státní poplatek ve výši 50 EUR.

Dohoda uzavřená v rámci smírčího řízení vedeného autorizovaným advokátem nebo notářem (§ 2 odst. 2 a 3 zákona o smírčím řízení) může být potvrzena také notářem. Kontaktní údaje notářů najdete kliknutím na odkaz „Vyhledat notáře“. Budete muset uhradit notářský poplatek ve výši 51,13 EUR.

Vykonatelnost dohod se řídí § 14 zákona o smírčím řízení. Postup stanovení vykonatelnosti dohod soudem je upraven v § 6271 a § 6272 občanského soudního řádu. Notář potvrdí dohodu postupem stanoveným v zákoně o notářském ověření a uloží dlužníkovi povinnost souhlasit s okamžitým povinným výkonem.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.