Mediace

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Soudy, které jsou věcně příslušné projednat spor, mají pravomoc učinit dohodu vyplývající z mediace vykonatelnou.

Notáři i mediátoři mohou učinit dohodu vyplývající z mediace vykonatelnou tím, že k dohodě připojí doložku o její vykonatelnosti.

Poslední aktualizace: 24/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.