Mediace

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Kdo je odpovědný přijímat žádosti o prohlášení vykonatelnosti, závisí na povaze dohody vyplývající z mediace. Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace se řídí obecnými pravidly.

To znamená, že v Německu je dohoda vyplývající z mediace vykonatelná, pouze pokud je ve formě soudního nebo soudem schváleného smíru (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, § 794 odst. 1 bod 1 občanského soudního řádu (ZPO), § 86 odst. 1 bod 2 a 156 odst. 2 zákona o řízení v rodinných věcech a nesporném řízení (FamFG), § 86 odst. 1 bod 3 a 36 FamFG); ve formě vykonatelné notářské listiny (vollstreckbare notarielle Urkunden, §  794 odst. 1 bod 5 a § 797 ZPO, § 86 odst. 1 bod 3 FamFG, § 794 odst. 1 bod 5 ZPO) nebo vykonatelného rozhodnutí orgánu sociální ochrany dětí o výživném (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, § 59 odst. 1 první věta, body 3 a 4 a § 60 kapitoly VIII sociálního zákoníku (SGB)); nebo ve formě smíru navrženého advokátem, který byl prohlášen vykonatelným (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, § 794 odst. 1 bod 4b, § 796a a § 796b ZPO), nebo ve formě vykonatelného smíru dosaženého před rozhodčím orgánem (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, § 794 odst. 1 bod 1 a § 797a ZPO). Příslušnými jsou soudy nebo notáři, přičemž příslušnost se řídí obecnými pravidly, případně je příslušný soud místa, kde je sídlo rozhodčího orgánu.

Pokud nemá dohoda vyplývající z mediace odpovídající formu, a není tedy sama o sobě vykonatelná, je nutné obsah dohody předložit soudu příslušnému podle obecných pravidel, aby mohl prohlásit obsah dohody vykonatelným.

Poslední aktualizace: 15/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.