Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Kdo je odpovědný přijímat žádosti o prohlášení vykonatelnosti, závisí na povaze dohody vyplývající z mediace. Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace se řídí obecnými pravidly.

To znamená, že v Německu je dohoda vyplývající z mediace vykonatelná, pouze pokud je ve formě soudního nebo soudem schváleného smíru (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, § 794 odst. 1 bod 1 občanského soudního řádu (ZPO), § 86 odst. 1 bod 2 a 156 odst. 2 zákona o řízení v rodinných věcech a nesporném řízení (FamFG), § 86 odst. 1 bod 3 a 36 FamFG); ve formě vykonatelné notářské listiny (vollstreckbare notarielle Urkunden, §  794 odst. 1 bod 5 a § 797 ZPO, § 86 odst. 1 bod 3 FamFG, § 794 odst. 1 bod 5 ZPO) nebo vykonatelného rozhodnutí orgánu sociální ochrany dětí o výživném (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, § 59 odst. 1 první věta, body 3 a 4 a § 60 kapitoly VIII sociálního zákoníku (SGB)); nebo ve formě smíru navrženého advokátem, který byl prohlášen vykonatelným (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, § 794 odst. 1 bod 4b, § 796a a § 796b ZPO), nebo ve formě vykonatelného smíru dosaženého před rozhodčím orgánem (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, § 794 odst. 1 bod 1 a § 797a ZPO). Příslušnými jsou soudy nebo notáři, přičemž příslušnost se řídí obecnými pravidly, případně je příslušný soud místa, kde je sídlo rozhodčího orgánu.

Pokud nemá dohoda vyplývající z mediace odpovídající formu, a není tedy sama o sobě vykonatelná, je nutné obsah dohody předložit soudu příslušnému podle obecných pravidel, aby mohl prohlásit obsah dohody vykonatelným.

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.