V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Návrhy na výkon obsahu mediační dohody by měly být adresovány ministru spravedlnosti na této adrese:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltar

Telefon: + 350 2000 7011

Fax: + 350 2005 9942

Poslední aktualizace: 16/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.