Mediace

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgánem, který je příslušný přijímat žádosti podle čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice, je soudní kancelář samosoudce rozhodujícího v prvním stupni v obvodu, kde se mediace uskutečnila.

Poslední aktualizace: 02/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.