Mediace

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Lotyšské orgány Vás tímto informují, že pokud jde o provedení tohoto článku, žádosti o prohlášení písemné dohody vyplývající z mediace za vykonatelnou, přijímají v Lotyšské republice okresní (městské) soudy. Lotyšské orgány Vás zároveň informují, že písemné dohody vyplývající z mediace mohou být v Lotyšsku prohlášeny za vykonatelné pouze v případě, že tato možnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nebo z nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v případě řízení zahájených před 10. lednem 2015.

Poslední aktualizace: 06/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.