Mediace

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle čl. 6 odst. 3 litevského zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech, který byl schválen dne 15. července 2008, v případech, kdy je řešení sporu dosaženo smírčí mediací a věc nebyla zároveň předložena soudu, lze na základě společné žádosti stran sporu předložit dohodu o řešení sporu soudu ke schválení v rámci zjednodušeného řízení podle kapitoly XXXIX litevského občanského soudního řádu. Žádost o schválení dohody o řešení sporu se předkládá okresnímu soudu, který si strany sporu zvolily podle místa, kde má jedna ze stran sporu bydliště nebo sídlo.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.