Mediace

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Žádost podle článku 6 směrnice 2008/52/ES se podá u předsedy okresního soudu, v jehož obvodu má osoba, proti níž se požaduje vykonatelnost dohody vyplývající z mediace, bydliště. V případě, že bydliště nemá, podá se žádost u předsedy okresního soudu, v jehož obvodu se tato osoba obvykle zdržuje. Pokud nemá tato osoba ani místo bydliště v Lucembursku, ani se tam obvykle nezdržuje, žádost se předá předsedovi okresního soudu v místě, kde má být dohoda vyplývající z mediace vykonána.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Lucembursko

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Poslední aktualizace: 03/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.