Mediace

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Vnitrostátním právu PDF (146 Kb) mt


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle kapitoly 474 sbírky zákonů Malty, zákona o mediaci, mohou strany, nebo jedna z nich s výslovným souhlasem druhé, žádat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným podle ustanovení kapitoly 12 sbírky zákonů Malty – zákoníku organizace soudů a civilního řízení. Obsah takové dohody nebude učiněn vykonatelným, pokud je v daném případě v rozporu s vnitrostátním právem. Obsah dohody může učinit vykonatelným soud nebo jiný příslušný orgán rozsudkem nebo rozhodnutím nebo veřejnou listinou v souladu s právem členského státu, ve kterém je žádost podána. Informace o pravomocích různých soudů viz kapitola 12 sbírky zákonů Malty. Příslušným orgánem je Mediační středisko „Malta Mediation Centre“, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Poslední aktualizace: 25/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.