V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Severním Irsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, podává se žádost takto:

• Pokud jste dosud nepodali návrh na zahájení soudního řízení, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou buď k High Court nebo k jinému soudu (viz uvedený odkaz).

• Pokud jste již účastníkem probíhajícího soudního řízení v Severním Irsku, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou k soudu, který vede vaše soudní řízení.

Seznam soudů je k dispozici na tomto odkazu Courts and Tribunals

Poslední aktualizace: 25/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.