V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Severní Irsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Severním Irsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, podává se žádost takto:

• Pokud jste dosud nepodali návrh na zahájení soudního řízení, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou buď k High Court nebo k jinému soudu (viz uvedený odkaz).

• Pokud jste již účastníkem probíhajícího soudního řízení v Severním Irsku, podává se žádost o učinění dohody vyplývající z mediace vykonatelnou k soudu, který vede vaše soudní řízení.

Seznam soudů je k dispozici na tomto odkazu Courts and Tribunals

Poslední aktualizace: 25/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.