Mediace

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Podle ustanovení článku  18313 občanského soudního řádu je orgánem příslušným přijímat návrhy na výkon písemné dohody vyplývající z mediace:

– v případě mediace prováděné soudem: soud projednávající danou věc,

– v případě mimosoudní mediace (smluvní): soud, který by byl příslušný rozhodovat věci v souladu s pravidly výlučné nebo obecné příslušnosti, tj. jak jsou stanovena v článcích 28 až 30 a 38 až 42 občanského soudního řádu. Může jít o soud podle místa bydliště, bydliště dlužníka nebo místa, kde se nachází majetek. V případě vztahů mezi rodiči a dětmi jde o soud v místě bydliště oprávněného.

Poslední aktualizace: 13/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.