Mediace

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Příslušným soudem pro účely čl. 6 odst. 3 směrnice o mediaci je věcně příslušný soud ve smyslu čl. 14 odst. 2 zákona č. 29/2013, kterým se stanoví obecné zásady vztahující se na mediaci uskutečňovanou v Portugalsku, jakož i právní rámec pro mediaci v občanských a obchodních věcech, pro mediátory a veřejnou mediaci.

Články 64 a 65 občanského soudního řádu obsahují pravidla pro věcnou příslušnost. V prvním z nich se stanoví, že soudní orgány (tribunais judiciais) jsou příslušné ve věcech, které nebyly přiřazeny jinému typu soudu. V článku 65 se uvádí, že předpisy týkající se organizace soudnictví určují, které případy na základě věcné příslušnosti spadají do pravomoci soudů a specializovaných soudních sekcí.

Právní předpisy týkající se organizace soudnictví tvoří zákon č. 62/2013 ze dne 26. srpna, v platném znění, a legislativní nařízení č. 49/2014 ze dne 27. března, v platném znění.

Poslední aktualizace: 05/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.