Mediace

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Články 58 a 59 zákona č. 192/2006 o mediaci a zřízení profese mediátora, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že dosáhnou-li strany sporu dosáhnou dohody, lze ji vyhotovit v písemné formě, která bude obsahovat veškerá dohodnutá ujednání a bude mít platnost soukromé listiny. Dohodu zpravidla vyhotovuje mediátor, s výjimkou případů, kdy se strany a mediátor dohodnou jinak.

Dohoda stran nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s právem a veřejným pořádkem. Pokud právo vyžaduje, aby byly splněny věcné a formální podmínky, a jestliže stranám v průběhu mediačního řízení asistoval jiný advokát nebo notář, které se souhlasem stran sporu vybral mediátor, mohou zákonnost dohody vyplývající z mediace ověřit a potvrdit advokáti stran nebo notář.

Dohoda vyplývající z mediace, která byla ověřena a potvrzena advokáty stran či notářem, nebo advokátem nebo notářem, které se souhlasem stran sporu vybral mediátor, je exekučním titulem.

Pokud se spor, který je předmětem mediace, týká převodu vlastnických práv k nemovitostem či jiných věcných práv, rozdělení pozůstalosti a dědických věcí, jejichž formální nedostatky způsobují absolutní neplatnost, bude dohoda vyplývající z mediace vypracovaná mediátorem předložena notáři nebo soudu, aby notář nebo soud na základě této dohody ověřili věcné a formální náležitosti prostřednictvím postupů stanovených zákonem a vydali v souladu s právními postupy úřední listinu respektive soudní rozsudek. Dohody vyplývající z mediace se ověřují s ohledem na splnění věcných a formálních náležitostí a notář nebo soud je může v souladu s dohodou stran upravit a doplnit. Mediátor je těmito povinnostmi vázán i v případě, že se dohodou vyplývající z mediace stanoví, mění nebo ruší jakékoli věcné právo k nemovitosti. Tyto povinnosti se uplatní ve všech případech, kdy právo pod sankcí absolutní neplatnosti dohody vyžaduje, aby byly splněny věcné a formální podmínky či náležitosti. Pokud zákon vyžaduje, aby byly splněny podmínky pro zveřejnění, notář nebo soud budou požadovat zápis ověřené dohody respektive soudního rozsudku do katastru nemovitostí.

Shoda dosažená stranami je pro strany závazná.

Strany mohou notáře požádat o ověření dosažené shody. Úřední listina vyhotovená notářem, kterou se ověřuje shoda dosažená v rámci dohody vyplývající z mediace, je exekuční titul. Týká-li se dohoda vyplývající z mediace dědictví a bylo-li jí dosaženo před vydáním dědického osvědčení, spadá záležitost v souladu se zákonem do příslušnosti notáře.

Strany se mohou obrátit na soud s žádostí o vydání rozsudku potvrzujícího dosaženou shodu. Příslušným orgánem je buď okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, pobyt nebo sídlo kterákoliv ze stran, nebo okresní soud, v jehož obvodu byla uzavřena dohoda vyplývající z mediace. Předmětné řízení je neveřejné a rozsudek, kterým se stanoví shoda dosažená stranami, je exekuční titul (ustanovení článků 438 až 441 občanského soudního řádu).

V souladu s článkem 63 zákona č. 192/2006 o mediaci a zřízení profese mediátora, ve znění pozdějších předpisů, pokud byl spor vyřešen mediací, vynese soud na žádost stran a v souladu s právními podmínkami rozsudek, kterým se stanoví dohoda mezi stranami (transakce) (ustanovení článků 438 až 441 občanského soudního řádu). Transakce bude uzavřena písemně a bude tvořit normativní část rozsudku. Rozsudek vynesený v souladu s ustanoveními platného zákona je exekuční titul.

Příslušnými soudy nebo orgány určenými podle čl. 6 odst. 3 směrnice, které přijímají žádosti podle odstavců 1 a 2 jsou: okresní soudy, tribunály, odvolací soudy, Nejvyšší kasační a soudní dvůr.

Seznam mediátorů a notářů je uveřejněn na internetových stránkách e-justice:

  • Vyhledání mediátora: zde
  • Vyhledání notáře: zde
Poslední aktualizace: 26/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.