V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Mediace

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Směrnici 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech provádějí skotská nařízení o přeshraniční mediaci z roku 2011.  Tato směrnice umožňuje výkon dohod o mediaci v v členských státech.  Skotská nařízení se vztahují na „přeshraniční“ spory (tj. případy, v nichž alespoň jedna ze stran sporu má bydliště nebo se obvykle zdržuje v jiném členském státě než druhá strana) v případě některých občanských a obchodních věcí.

Chcete-li ve Skotsku vykonat obsah dohody vyplývající z mediace, lze využít kterýkoli z těchto postupů:

  • Můžete se obrátit na Court of Session nebo na Sheriff Court se žádostí, aby se vahou své autority„vložil“ do zprostředkované dohody.  Tímto krokem se dohoda změní na soudní rozhodnutí.
  • Alternativně lze v rejstřících Books of Council and Session nebo v rejstřících Sheriff Court Books provést písemný záznam o vykonatelnosti dohody.  Ve věci písemného záznamu do rejstříku (Books of Council and Session) je třeba se obrátit na orgán Keeper of the Registers of Scotland.  Informace k Books of Council and Session jsou k dispozici na tomto odkazu. Provedením zápisu se žádostí o výkon dohody se dokument stává úřední listinou.

Dohody, které byly potvrzeny soudem nebo zaregistrovány jedním z výše uvedených postupů, lze vykonávat v jiných členských státech EU.

Poslední aktualizace: 17/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.