Mediace

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

La autoridades competentes para recibir las solicitudes con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva son las siguientes, según se establece en el artículo 68 bis de la Ley n.º 97/1963 sobre Derecho internacional privado y reglas procesales, en su versión modificada, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta Ley:

a) El tribunal regional (krajské súdy) de Bratislava en los asuntos matrimoniales.

b) El tribunal de distrito (okresné súdy) con competencia en el que lugar donde esté domiciliado el menor y, si el menor no tiene domicilio, el tribunal de distrito con competencia en el lugar donde resida el menor. Si no existe este órgano jurisdiccional, es competente el tribunal de distrito I de Bratislava en cuestiones de custodia o visitas.

c) El órgano jurisdiccional competente para ordenar la ejecución de la resolución o dictar la autorización para proceder a la ejecución cuando no sea posible determinar la jurisdicción del órgano jurisdiccional con arreglo a la letra b). En el caso de resoluciones que no requieran ejecución por parte de la autoridad competente, la resolución debe reconocerla el órgano jurisdiccional con competencia general sobre la persona en cuestión; en caso de no existir dicho órgano jurisdiccional, la autoridad competente es el tribunal de distrito de Trnava.

Poslední aktualizace: 25/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.