Mediace

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušnými pro přijímání žádostí v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 uvedené směrnice jsou podle § 68a zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů a při splnění podmínek tohoto zákona:

a) Krajský soud v Bratislavě, jde-li o věci manželské, věci určení rodičovství a věci osvojení dítěte;

b) okresní soud, v jehož obvodu má dítě bydliště, a pokud bydliště nemá, soud, v jehož obvodu pobývá. Pokud žádný takový soud není, je příslušný Městský soud Bratislava II, jde-li o svěření dítěte do osobní péče nebo o úpravu styku s ním;

c) soud, který je příslušný k nařízení výkonu rozhodnutí nebo pověření k výkonu exekuce (Okresní soud Banská Bystrica), není-li jeho příslušnost daná podle písmene b). Jde-li o rozhodnutí, které výkon nevyžaduje, je příslušný obecný soud osoby, vůči níž se má rozhodnutí uznat, a pokud žádný takový soud není, je k řízení příslušný Okresní soud Trnava.

Poslední aktualizace: 09/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.