Mediace

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Orgány příslušné pro přijímání žádostí podle čl. 6 odst. 3: okresní soudy (tingsrätterna). Příslušnost okresního soudu se určuje podle místa uzavření dohody vyplývající z mediace. Nelze-li příslušný soud určit podle tohoto pravidla, například nebyla-li dohoda uzavřena ve Švédsku, je příslušným okresní soud Värmland. Žádost o prohlášení vykonatelnosti se podává okresnímu soudu příslušnému podle obvyklého bydliště jedné ze stran.

Nemá-li žádná ze stran obvyklé bydliště ve Švédsku, je příslušným okresní soud Värmland.

Värmlands tingsrätt

Poštovní adresa: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00
E-Mail: varmlands.tingsratt@dom.se

Poslední aktualizace: 16/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.