Mediation

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De myndigheder, der er kompetente til at modtage anmodninger efter direktivets artikel 6, stk. 1 og 2, er distriktsretterne.

Det fremgår af mæglingslovens artikel 18, stk. 1, med overskriften "Fuldbyrdelse af aftalen", at en aftale, der kommer i stand ved mægling under en retssag, har samme retskraft som et forlig, der indgås indenretsligt, og denne aftale skal godkendes af retten.

I samme lovs artikel 18, stk. 2, er det fastsat, at retten godkender aftalen, efter at den er blevet bekræftet af sagens parter, såfremt den ikke er i strid med loven eller alment anerkendte moralbegreber.

Sidste opdatering: 18/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.