Mediation

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

National Lovgivning PDF (1069 Kb) bg


SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De myndigheder, der er kompetente til at modtage anmodninger efter direktivets artikel 6, stk. 1 og 2, er distriktsretterne.

Det fremgår af mæglingslovens artikel 18, stk. 1, med overskriften "Fuldbyrdelse af aftalen", at en aftale, der kommer i stand ved mægling under en retssag, har samme retskraft som et forlig, der indgås indenretsligt, og denne aftale skal godkendes af retten.

I samme lovs artikel 18, stk. 2, er det fastsat, at retten godkender aftalen, efter at den er blevet bekræftet af sagens parter, såfremt den ikke er i strid med loven eller alment anerkendte moralbegreber.

Sidste opdatering: 18/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.