Mediation

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I Tjekkiet er de myndigheder, der har bemyndigelse til at modtage anmodninger som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, og 2:

- alle distriktsdomstole i sager, hvor de efter national procesret har saglig kompetence,

- alle regionale domstole i sager, hvor de efter national procesret har saglig kompetence,

- alle notarer.

Sidste opdatering: 11/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.