På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Mediation

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale, der går på tværs af EU's grænser, og som ikke tidligere er blevet erklæret for eksigibel i en anden EU-medlemsstat, i England og Wales, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

• Hvis du er part i en allerede verserende sag ved en ret i England og Wales, som vedrører den tvist, der ligger til grund for mæglingen, skal du indgive anmodning til denne ret

• Hvis du ikke er part i en allerede verserende sag ved en ret i England og Wales, og mæglingen vedrører et civil- og handelsretligt spørgsmål (men ikke familieretlige spørgsmål), skal du indgive anmodning om, at indholdet af din tvistbilæggelsesaftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibelt, til High Court eller en af de andre retter på nedenstående liste over retter, der behandler "civilretlige" spørgsmål, og som ville have haft kompetence i indbyrdes sammenhængende sager, hvis der var blevet anlagt sag (i stedet for at anvende mægling). Du kan f.eks. indgive anmodning til retten i den retskreds, hvor en eller flere af parterne har deres sædvanlige opholdssted, eller hvis mæglingen vedrører en tvist om fast ejendom, til den kompetente ret i det område, hvor den faste ejendom er beliggende

• Hvis du ikke er part i en allerede verserende sag ved en ret i England og Wales, og mæglingen vedrører et familieretligt spørgsmål, skal du indgive anmodning til en ret på listen, der behandler "familieretlige" spørgsmål, og som ville have haft kompetence i indbyrdes sammenhængende sager, hvis der var blevet anlagt sag (i stedet for at anvende mægling). Eftersom spørgsmålet om retlig kompetence i familieretlige spørgsmål er meget tæt knyttet til tvisterne/indholdet af aftalen, skal de berettigede parter indgive anmodning til retten i den retskreds, hvor en eller flere af parterne har deres sædvanlige opholdssted. De berettigede parter kan alternativt søge juridisk rådgivning om den kompetente ret hos en familieretsadvokat i England og Wales.

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale, der går på tværs af EU's grænser, og som tidligere er blevet erklæret for eksigibel i en anden EU-medlemsstat, i England og Wales, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

I civil- og handelsretlige spørgsmål (men ikke familieretlige spørgsmål): I henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Anmodning indgives kun til High Court of Justice

I familieretlige spørgsmål:

  1. I henhold til ovennævnte rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012, og/eller
  2. i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar.

En opdateret liste over kompetente retter findes på følgende adresse: Court and Tribunal Finder

Sidste opdatering: 12/04/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.