Mediation

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil‑ og handelsretlige område er blevet gennemført i estisk ret ved forligsloven.


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

En anmodning om, at en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibel, indgives til den regionsret, inden for hvis stedlige kompetence mæglingen fandt sted. Kontaktoplysningerne for regionsretterne findes på domstolenes websted. Enhver ansøgning er betinget af, at der betales et gebyr på 50 EUR.

En aftale, der er indgået efter en forligsprocedure under ledelse af en edsvoren advokat eller en notar (artikel 2, stk. 2 og 3, i forligsloven), kan også bekræftes af en notar. Kontaktoplysninger om notarer kan findes ved hjælp af portalens søgefunktion "Find en notar". Denne procedure giver anledning til betaling af et notargebyr på 51,13 EUR.

Artikel 14 i forligsloven indeholder bestemmelser om aftalers eksigibilitet. Artikel 6271 og 6272 i den civile retsplejelov regulerer proceduren for rettens afgørelse om, at en aftale er eksigibel. En notar bekræfter en aftale i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i loven om notarer, og pålægger debitor at acceptere omgående fuldbyrdelse heraf.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.