Mediation

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvilken ret, der er kompetent til at behandle anmodninger om, at et forlig gøres eksigibelt, afhænger af forligets art. Spørgsmålet om, hvorvidt forlig er eksigible, reguleres af de almindelige retsregler.

Forlig kan i Tyskland således kun fuldbyrdes, hvis der er tale om indenretslige eller af retten godkendte forlig (Vergleiche), jf. § 794, stk. 1, nr. 1, i civilprocesloven (ZPO), §§ 86, stk. 1, nr. 2, og 156 stk. 2, i lov om proceduren i familieretlige sager og i sager om frivillig retspleje (FamFG) og §§ 86 stk. 1, nr. 3, og 36 i FamFG, dokumenter udfærdiget af en notar, der kan fuldbyrdes, jf. §§ 794, stk. 1, nr. 5 og 797 i ZPO, §§ 86 stk. 1, nr. 3, i FamFG og 794, stk. 1, nr. 5 i ZPO, dokumenter udfærdiget af socialforvaltningen om børnebidrag (Jugendamt), der kan fuldbyrdes, jf. §§ 59, stk. 1, 1. led, nr. 3 og 4, og 60 i lov om social service, 8. bog (SGB VIII), dokumenter udfærdiget af en advokat, der kan fuldbyrdes, jf. §§ 794, stk. 1, nr. 4b samt 796a og 796b i ZPO, og forlig udfærdiget af anerkendte forligsinstitutioner (Gütestellen), jf. §§ 794, stk. 1, nr. 1 og 797a i ZPO. De kompetente retter eller notarer er dem, der har kompetence efter de almindelige regler, eller retten (Amtsgericht) på det sted, hvor forligsinstitutionen er beliggende.

Kan forliget ikke fuldbyrdes på grund af formelle mangler, må der indbringes et søgsmål for den efter de almindelige regler kompetente ret med påstand om, at forliget skal gøres eksigibelt.

Sidste opdatering: 15/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.