Mediation

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Parterne har mulighed for at gøre indholdet af den aftale, der er indgået mellem dem efter mægling, eksigibel. De kan anmode retten eller en notar (közjegyző) om at godkende aftalen ved en beslutnng eller om at optage den i et notarialiter oprettet dokument (közokirat), som siden kan fuldbyrdes.

Sidste opdatering: 27/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.