Mediation

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

1. Når en domstol, ved hvilken der anlægges sag, opfordrer parterne til at anvende mægling, og mæglingen resulterer i en aftale, har domstolen kompetence til at modtage anmodningen om eksigibilitet af aftalen.

2. I alle andre tilfælde er præsidenten for landsretten den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger om eksigibilitet.

Sidste opdatering: 17/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.