Mediation

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De lettiske myndigheder skal hermed meddele, at anmodninger om, at skriftlige aftaler, der er indgået efter mægling, gøres eksigible, skal indgives til distriktsretterne/byretterne (rajona/pilsētas tiesa). De lettiske myndigheder kan samtidig oplyse, at skriftlige aftaler, der indgås efter mægling, kun kan gøres eksigible i Letland i det omfang, dette er forskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område eller i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, for sager der blev anlagt før den 10. januar 2015.

Sidste opdatering: 16/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.