Mediation

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Anmodninger i medfør af artikel 6 i direktiv 2008/52/EF indgives til formanden for Tribunal d'arrondissement i den retskreds, hvor den person, mod hvem den aftale, der er indgået efter mægling, skal gøres eksigibel, har bopæl eller, hvis den pågældende ikke har bopæl der, opholdssted. Hvis den pågældende person hverken har bopæl eller opholdssted i Luxembourg, indgives anmodningen til formanden for Tribunal d'arrondissement i den retskreds, hvor aftalen, der er indgået efter mægling, skal fuldbyrdes.

Adresser:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.