Mediation

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 18313 i lov om borgerlig retspleje, at den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger om fuldbyrdelse af et skriftligt forlig, der er kommet i stand efter mægling, er:

- i tilfælde af mægling på rettens foranledning: den ret, hvorved sagen verserer,

- i tilfælde af udenretslig mægling (i kraft af en aftale mellem parterne): den ret, der ville have kompetence til at behandle sagen i medfør af de generelle værnetingsregler eller reglerne om retternes enekompetence, jf. artikel 28-30 og 38-42 i lov om borgerlig retspleje. Det kan være retten på opholdsstedet, på debitors bopæl, eller, eksempelvis på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende. I sager vedrørende forældre og børn er det retten på kreditors bopæl.

Sidste opdatering: 13/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.