Mediation

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I overensstemmelse med artikel 58 og 59 i lov nr. 192/2006 om mægling og organisering af hvervet som mægler, med senere ændringer og tilføjelser, kan der, når parterne i tvisten er nået til enighed, udfærdiges en skriftlig aftale, som indeholder alle de bestemmelser, parterne har aftalt, og som er et privat oprettet dokument. Aftalen udfærdiges normalt af mægleren, medmindre andet aftales mellem parterne og mægleren.

Aftalen mellem parterne må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med loven og den offentlige orden. Når loven stiller visse krav til form og indhold, kan lovligheden af mæglingsaftalen kontrolleres og attesteres af enten parternes advokater eller en notar, hvis parterne i forbindelse med mæglingen har benyttet sig af juridisk bistand, eller af en anden advokat eller en notar, som mægleren vælger efter aftale med parterne.

Når mæglingsaftalen er kontrolleret og attesteret af parternes advokater eller en notar eller af en advokat eller en notar, som mægleren har valgt efter aftale med parterne, kan den fuldbyrdes.

Hvis den konflikt, som er genstand for mæglingen, vedrører overdragelse af ejendomsretten til fast ejendom foruden andre tinglige rettigheder, deling af formue og arvesager, skal mæglingsaftalen, hvis den er udfærdiget af mægleren, for ikke at blive ugyldig forelægges for en notar eller en kompetent domstol, som på grundlag af mæglingsaftalen og ved hjælp af de procedurer, der er fastsat i loven herfor, kan kontrollere, om lovkravene til form og indhold er overholdt, og udstede enten et bekræftet dokument eller en domstolsafgørelse efter lovens bestemmelser. Mæglingsaftalerne kontrolleres med hensyn til overholdelsen af kravene til form og indhold, og notaren eller den kompetente domstol kan foretage ændringer og tilføjelser til teksten efter aftale med parterne. Mægleren er bundet af disse forpligtelser, også når mæglingsaftalen udgør, ændrer eller udvider tinglige rettigheder til fast ejendom. Disse forpligtelser gælder i alle de situationer, hvor loven kræver overholdelse af visse krav til form og indhold, idet følgen ellers bliver ugyldighed. Når loven kræver overholdelse af betingelser om offentliggørelse, kræver notaren eller den kompetente domstol, at den bekræftede aftale eller afgørelsen indføres i tingbogen.

Den aftale, som parterne har indgået, er bindende for dem.

Parterne kan anmode notaren om at bekræfte deres aftale. Det dokument, som notaren udfærdiger til bekræftelse af mæglingsaftalen, kan fuldbyrdes. Hvis mæglingsaftalen vedrører en arvesag og går forud for udstedelsen af arvebeviset, er det i overensstemmelse med loven notaren, som er kompetent.

Parterne kan anmode domstolen om at træffe en afgørelse om godkendelse af deres aftale. Det er enten domstolen i den retskreds, hvor en af parterne har bopæl, opholdssted eller hovedsæde, eller domstolen i den retskreds, hvor mæglingsaftalen blev indgået, der er kompetent. Den afgørelse, hvorved parternes aftale godkendes, træffes i et lukket retsmøde og kan fuldbyrdes, idet bestemmelserne i artikel 438-441 i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse.

I overensstemmelse med artikel 63 i lov nr. 192/2006 om mægling og organisering af hvervet som mægler, med senere ændringer og tilføjelser, afsiger domstolen, hvis tvisten er blevet løst gennem mægling, på anmodning fra parterne og under overholdelse af lovens bestemmelser en dom om godkendelse af parternes aftale (forlig), idet bestemmelserne i artikel 438-441 i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse. Forliget indgås på skrift og udgør domskonklusionen. Samtykkedommen, som er afsagt i overensstemmelse med denne lovs bestemmelser, kan fuldbyrdes.

De retter eller andre myndigheder, der i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, er kompetente til at modtage anmodninger efter stk. 1 og 2, er: retter i første instans (judecătorii), retter i første instans/appeldomstole (tribunale), appeldomstolene og kassationsdomstolen.

Listen over mæglere og notarer er offentliggjort på e-justice-portalen:

  • Hvordan finder jeg en mægler? her
  • Hvordan finder jeg en notar? her
Sidste opdatering: 26/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.