Mediation

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Mægling


*skal udfyldes

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 68a i lov nr. 97/1963 om international privat- og procesret, som ændret, at de myndigheder, der - for så vidt som lovens betingelser er opfyldt - er kompetente til at modtage en anmodning som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, er:

a) Krajský súd v Bratislave for så vidt angår ægteskabssager,

b) distriktsretten, i hvis retskreds barnet har bopæl, og såfremt barnet ikke har nogen fast bopæl, retten, i hvis retskreds barnet opholder sig. Hvis en sådan ret ikke kan udpeges, er det Okresný súd Bratislava I, der er kompetent, når forældremyndigheden skal tillægges en person, eller forbindelserne med denne person skal fastlægges.

c) den ret, der har kompetence til at anordne en fuldbyrdelse af afgørelsen eller til at give tilladelse til fuldbyrdelse, hvis den ikke har kompetence i kraft af litra b). Når der er tale om en afgørelse, der ikke behøver at blive fuldbyrdet, er den kompetente ret den, hvor den person, som afgørelsen skal godkendes overfor, har værneting, og såfremt en sådan ret ikke kan udpeges, er det Okresný súd Trnava, som er kompetent.

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.