Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mediation - Belgien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De instanser, der har bemyndigelse til at håndhæve en mæglingsaftale, er: fredsdommerne, politiretten, retten i første instans, sø- og handelsretten, arbejdsretten, appelretten og i hastesager domstolens formand.

Den eneste anden myndighed, der om nødvendigt kan håndhæve en mæglingsaftale, er en notar i henhold til artikel 19, §1, i lov af 16. marts 1803 om notarerhvervet.

Sidste opdatering: 10/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Bulgarien

National LovgivningPDF(1069 Kb)bg


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De myndigheder, der er kompetente til at modtage anmodninger efter direktivets artikel 6, stk. 1 og 2, er distriktsretterne.

Det fremgår af mæglingslovens artikel 18, stk. 1, med overskriften "Fuldbyrdelse af aftalen", at en aftale, der kommer i stand ved mægling under en retssag, har samme retskraft som et forlig, der indgås indenretsligt, og denne aftale skal godkendes af retten.

I samme lovs artikel 18, stk. 2, er det fastsat, at retten godkender aftalen, efter at den er blevet bekræftet af sagens parter, såfremt den ikke er i strid med loven eller alment anerkendte moralbegreber.

Sidste opdatering: 18/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Tjekkiet

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I Tjekkiet er de myndigheder, der har bemyndigelse til at modtage anmodninger som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, og 2:

- alle distriktsdomstole i sager, hvor de efter national procesret har saglig kompetence,

- alle regionale domstole i sager, hvor de efter national procesret har saglig kompetence,

- alle notarer.

Sidste opdatering: 16/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Mediation - Tyskland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvilken ret, der er kompetent til at behandle anmodninger om, at et forlig gøres eksigibelt, afhænger af forligets art. Spørgsmålet om, hvorvidt forlig er eksigible, reguleres af de almindelige retsregler.

Forlig kan i Tyskland således kun fuldbyrdes, hvis der er tale om indenretslige eller af retten godkendte forlig (Vergleiche), jf. § 794, stk. 1, nr. 1, i civilprocesloven (ZPO), §§ 86, stk. 1, nr. 2, og 156 stk. 2, i lov om proceduren i familieretlige sager og i sager om frivillig retspleje (FamFG) og §§ 86 stk. 1, nr. 3, og 36 i FamFG, dokumenter udfærdiget af en notar, der kan fuldbyrdes, jf. §§ 794, stk. 1, nr. 5 og 797 i ZPO, §§ 86 stk. 1, nr. 3, i FamFG og 794, stk. 1, nr. 5 i ZPO, dokumenter udfærdiget af socialforvaltningen om børnebidrag (Jugendamt), der kan fuldbyrdes, jf. §§ 59, stk. 1, 1. led, nr. 3 og 4, og 60 i lov om social service, 8. bog (SGB VIII), dokumenter udfærdiget af en advokat, der kan fuldbyrdes, jf. §§ 794, stk. 1, nr. 4b samt 796a og 796b i ZPO, og forlig udfærdiget af anerkendte forligsinstitutioner (Gütestellen), jf. §§ 794, stk. 1, nr. 1 og 797a i ZPO. De kompetente retter eller notarer er dem, der har kompetence efter de almindelige regler, eller retten (Amtsgericht) på det sted, hvor forligsinstitutionen er beliggende.

Kan forliget ikke fuldbyrdes på grund af formelle mangler, må der indbringes et søgsmål for den efter de almindelige regler kompetente ret med påstand om, at forliget skal gøres eksigibelt.

Sidste opdatering: 22/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Estland

Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil‑ og handelsretlige område er blevet gennemført i estisk ret ved Link åbner i nyt vindueforligsloven.


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

En anmodning om, at en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibel, indgives til den regionsret, inden for hvis stedlige kompetence mæglingen fandt sted. Kontaktoplysningerne for regionsretterne findes på domstolenes Link åbner i nyt vinduewebsted. Enhver ansøgning er betinget af, at der betales et gebyr på 50 EUR.

En aftale, der er indgået efter en forligsprocedure under ledelse af en edsvoren advokat eller en notar (artikel 2, stk. 2 og 3, i Link åbner i nyt vindueforligsloven), kan også bekræftes af en notar. Kontaktoplysninger om notarer kan findes ved hjælp af portalens søgefunktion "Find en notar". Denne procedure giver anledning til betaling af et notargebyr på 51,13 EUR.

Artikel 14 i forligsloven indeholder bestemmelser om aftalers eksigibilitet. Artikel 6271 og 6272 i den Link åbner i nyt vinduecivile retsplejelov regulerer proceduren for rettens afgørelse om, at en aftale er eksigibel. En notar bekræfter en aftale i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i loven om notarer, og pålægger debitor at acceptere omgående fuldbyrdelse heraf.

Sidste opdatering: 08/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Irland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

1. Når en domstol, ved hvilken der anlægges sag, opfordrer parterne til at anvende mægling, og mæglingen resulterer i en aftale, har domstolen kompetence til at modtage anmodningen om eksigibilitet af aftalen.

2. I alle andre tilfælde er præsidenten for landsretten den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger om eksigibilitet.

Sidste opdatering: 29/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Grækenland

National LovgivningPDF(312 Kb)el


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1 og 2, er dommerkontoret i den region, hvor mæglingen fandt sted.

Sidste opdatering: 02/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Spanien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den kompetente domstol i Spanien er den domstol, der godkendte forliget, når det drejer sig om fuldbyrdelse af forlig, som er resultatet af mægling indledt under en sagsbehandling, og førsteinstansretten for den lokalitet, hvor forliget blev undertegnet, når der er tale om formaliserede forlig i forlængelse af en forligsprocedure.

Sidste opdatering: 25/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Frankrig

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De domstole, der har kompetence til at fuldbyrde aftaler indgået efter mægling, er de domstole, som har materiel kompetence til at pådømme tvisten.

Link åbner i nyt vindueNotarer kan i deres egenskab af mæglere fuldbyrde aftaler indgået efter mægling, når de er i besiddelse af den indgåede aftale og har påført denne fuldbyrdelsespåtegning.

Sidste opdatering: 13/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Kroatien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De myndigheder, der i Kroatien er kompetente til at modtage anmodninger efter artikel 6, stk. 1, og 2, er:

- i sager, der henhører under handelsretternes kompetence:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Link åbner i nyt vindueured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Link åbner i nyt vinduehttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- i andre sager:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Link åbner i nyt vinduezszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Sidste opdatering: 29/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Italien

National LovgivningPDF(476 Kb)it


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Med specifik henvisning til de oplysninger, der skal meddeles ifølge artikel 6, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008, oplyses, at det for så vidt angår de grænseoverskridende tvister, der er omhandlet i direktivets artikel 2, er retspræsidenten i den retskreds, hvor aftalen skal gøres eksigibel, der godkender den skriftlige aftale, jf. artikel 12, stk. 1, i Link åbner i nyt vinduelovdekret 28/2010.

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Cypern

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Republikken Cypern har angivet distriktsdomstolene (District Courts) som kompetente til at modtage anmodninger i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2.

Sidste opdatering: 08/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Letland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De lettiske myndigheder skal hermed meddele, at anmodninger om, at skriftlige aftaler, der er indgået efter mægling, gøres eksigible, skal indgives til distriktsretterne/byretterne (rajona/pilsētas tiesa). De lettiske myndigheder kan samtidig oplyse, at skriftlige aftaler, der indgås efter mægling, kun kan gøres eksigible i Letland i det omfang, dette er forskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område eller i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, for sager der blev anlagt før den 10. januar 2015.

Sidste opdatering: 27/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Litauen

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 6, stk. 3, i den litauiske lov om forligsmægling i civile retssager af 15. juli 2008, at når en tvist forliges ved mægling, og den ikke samtidig verserer for en domstol, kan forliget på begge parters anmodning fremlægges for retten til godkendelse inden for rammerne af den summariske procedure, der er fastlagt i kapitel XXXIX i Litauens civile retsplejelov. Anmodningen om godkendelse indgives til distriktsretten på det sted, hvor en af parterne, efter eget valg, bor eller har forretningssted.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Luxembourg

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Anmodninger i medfør af artikel 6 i direktiv 2008/52/EF indgives til formanden for Tribunal d'arrondissement i den retskreds, hvor den person, mod hvem den aftale, der er indgået efter mægling, skal gøres eksigibel, har bopæl eller, hvis den pågældende ikke har bopæl der, opholdssted. Hvis den pågældende person hverken har bopæl eller opholdssted i Luxembourg, indgives anmodningen til formanden for Tribunal d'arrondissement i den retskreds, hvor aftalen, der er indgået efter mægling, skal fuldbyrdes.

Adresser:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Ungarn

National LovgivningPDF(1648 Kb)hu


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Parterne har mulighed for at gøre indholdet af den aftale, der er indgået mellem dem efter mægling, eksigibel. De kan anmode retten eller en notar (közjegyző) om at godkende aftalen ved en beslutnng eller om at optage den i et notarialiter oprettet dokument (közokirat), som siden kan fuldbyrdes.

Sidste opdatering: 27/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Malta

National LovgivningPDF(146 Kb)mt


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I henhold til kapitel 474 i Maltas love, loven om mægling, kan parterne eller en af parterne med den anden parts udtrykkelige samtykke anmode om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået i forbindelse med en mægling, gøres eksigibelt, med forbehold af bestemmelserne i kapitel 12 i Maltas love, den civile retsplejelov. Indholdet af en sådan aftale kan gøres eksigibelt, medmindre indholdet af aftalen i den pågældende sag er i strid med national lovgivning. Indholdet af aftalen kan gøres eksigibelt af en ret eller en anden kompetent myndighed i en dom, en afgørelse eller et officielt bekræftet dokument i overensstemmelse med loven i den medlemsstat, hvor anmodningen fremsættes. Se kapitel 12 i Maltas love om de forskellige domstoles kompetence. Den kompetente myndighed er det maltesiske mæglingscenter Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Sidste opdatering: 14/07/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Nederlandene

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Følgende retslige og andre instanser er kompetente til at modtage en anmodning efter artikel 6, stk. 1 og 2:

I Retslige instanser:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Et forlig mellem parterne kan på anmodning af parterne fastlægges i et dokument oprettet for notar, hvilket medfører, at forliget i Nederlandene kan fuldbyrdes i henhold til civilproceslovens artikel 430 , stk. 1.

Adresserne på alle notarkontorer i Nederlandene kan findes på følgende websted: Find en notar

Sidste opdatering: 05/07/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Østrig

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Østrig skal meddele følgende i medfør af artikel 6, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område:

For at sikre sig, at en skriftlig aftale, der er indgået efter en mæglingsprocedure, kan fuldbyrdes, kan parterne henvende sig til en Link åbner i nyt vindueNotar. Der er herved mulighed for at indgå selve aftalen umiddelbart for notaren, eller for at anmode notaren om at legalisere en allerede foreliggende skriftlig aftale i medfør af § 54 NO. De kan også få indholdet af et indenretsligt forlig, der er indgået efter forudgående mægling, godkendt af Bezirksgericht.

Sidste opdatering: 25/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Polen

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 18313 i lov om borgerlig retspleje, at den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodninger om fuldbyrdelse af et skriftligt forlig, der er kommet i stand efter mægling, er:

- i tilfælde af mægling på rettens foranledning: den ret, hvorved sagen verserer,

- i tilfælde af udenretslig mægling (i kraft af en aftale mellem parterne): den ret, der ville have kompetence til at behandle sagen i medfør af de generelle værnetingsregler eller reglerne om retternes enekompetence, jf. artikel 28-30 og 38-42 i lov om borgerlig retspleje. Det kan være retten på opholdsstedet, på debitors bopæl, eller, eksempelvis på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende. I sager vedrørende forældre og børn er det retten på kreditors bopæl.

Sidste opdatering: 13/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Portugal

National LovgivningPDF(249 KB)pt


Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Den kompetente ret for så vidt angår artikel 6, stk. 3, i direktivet om mægling er den ret, der har kompetence til at behandle sagens realitet (tribunal competente em razão da matéria), jf. artikel 14, stk. 2, i lov nr. 29/2013, som fastsætter de generelle principper for mægling i Portugal og reglerne for mægling på det civil- og handelsretlige område, for retsmæglere og offentlig mægling.

Artikel 64 og 65 i loven om borgerlig retspleje regulerer kompetencen til at behandle sagens realitet og fastsætter henholdsvis, at retterne har kompetence til at behandle de sager, som ikke er henlagt til en anden kategori af retter, og at lovgivningen om domstolenes ordning fastsætter, hvilke sager der på grund af tvistens genstand skal behandles af retter og underretter, der har kompetence på et specifikt område.

De love, der omhandler domstolenes ordning, er lov nr. 62 af 26. august i dens nuværende ordlyd samt ved lovdekret nr. 49/2014 af 27. marts i dens nuværende ordlyd.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Rumænien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I overensstemmelse med artikel 58 og 59 i lov nr. 192/2006 om mægling og organisering af hvervet som mægler, med senere ændringer og tilføjelser, kan der, når parterne i tvisten er nået til enighed, udfærdiges en skriftlig aftale, som indeholder alle de bestemmelser, parterne har aftalt, og som er et privat oprettet dokument. Aftalen udfærdiges normalt af mægleren, medmindre andet aftales mellem parterne og mægleren.

Aftalen mellem parterne må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med loven og den offentlige orden. Når loven stiller visse krav til form og indhold, kan lovligheden af mæglingsaftalen kontrolleres og attesteres af enten parternes advokater eller en notar, hvis parterne i forbindelse med mæglingen har benyttet sig af juridisk bistand, eller af en anden advokat eller en notar, som mægleren vælger efter aftale med parterne.

Når mæglingsaftalen er kontrolleret og attesteret af parternes advokater eller en notar eller af en advokat eller en notar, som mægleren har valgt efter aftale med parterne, kan den fuldbyrdes.

Hvis den konflikt, som er genstand for mæglingen, vedrører overdragelse af ejendomsretten til fast ejendom foruden andre tinglige rettigheder, deling af formue og arvesager, skal mæglingsaftalen, hvis den er udfærdiget af mægleren, for ikke at blive ugyldig forelægges for en notar eller en kompetent domstol, som på grundlag af mæglingsaftalen og ved hjælp af de procedurer, der er fastsat i loven herfor, kan kontrollere, om lovkravene til form og indhold er overholdt, og udstede enten et bekræftet dokument eller en domstolsafgørelse efter lovens bestemmelser. Mæglingsaftalerne kontrolleres med hensyn til overholdelsen af kravene til form og indhold, og notaren eller den kompetente domstol kan foretage ændringer og tilføjelser til teksten efter aftale med parterne. Mægleren er bundet af disse forpligtelser, også når mæglingsaftalen udgør, ændrer eller udvider tinglige rettigheder til fast ejendom. Disse forpligtelser gælder i alle de situationer, hvor loven kræver overholdelse af visse krav til form og indhold, idet følgen ellers bliver ugyldighed. Når loven kræver overholdelse af betingelser om offentliggørelse, kræver notaren eller den kompetente domstol, at den bekræftede aftale eller afgørelsen indføres i tingbogen.

Den aftale, som parterne har indgået, er bindende for dem.

Parterne kan anmode notaren om at bekræfte deres aftale. Det dokument, som notaren udfærdiger til bekræftelse af mæglingsaftalen, kan fuldbyrdes. Hvis mæglingsaftalen vedrører en arvesag og går forud for udstedelsen af arvebeviset, er det i overensstemmelse med loven notaren, som er kompetent.

Parterne kan anmode domstolen om at træffe en afgørelse om godkendelse af deres aftale. Det er enten domstolen i den retskreds, hvor en af parterne har bopæl, opholdssted eller hovedsæde, eller domstolen i den retskreds, hvor mæglingsaftalen blev indgået, der er kompetent. Den afgørelse, hvorved parternes aftale godkendes, træffes i et lukket retsmøde og kan fuldbyrdes, idet bestemmelserne i artikel 438-441 i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse.

I overensstemmelse med artikel 63 i lov nr. 192/2006 om mægling og organisering af hvervet som mægler, med senere ændringer og tilføjelser, afsiger domstolen, hvis tvisten er blevet løst gennem mægling, på anmodning fra parterne og under overholdelse af lovens bestemmelser en dom om godkendelse af parternes aftale (forlig), idet bestemmelserne i artikel 438-441 i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse. Forliget indgås på skrift og udgør domskonklusionen. Samtykkedommen, som er afsagt i overensstemmelse med denne lovs bestemmelser, kan fuldbyrdes.

De retter eller andre myndigheder, der i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, er kompetente til at modtage anmodninger efter stk. 1 og 2, er: retter i første instans (judecătorii), retter i første instans/appeldomstole (tribunale), appeldomstolene og kassationsdomstolen.

Listen over mæglere og notarer er offentliggjort på e-justice-portalen:

 • Hvordan finder jeg en mægler? her
 • Hvordan finder jeg en notar? her
Sidste opdatering: 22/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Slovenien

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

I henhold til artikel 14, stk. 2, i loven om mægling på det civil- og handelsretlige område (Republikken Sloveniens statstidende nr. 56/2008 af 6. juni 2008) kan parterne aftale, at tvistbilæggelsesaftalen har form af et umiddelbart eksigibelt notardokument, et retsforlig eller en voldgiftsafgørelse på grundlag af et forlig.

1. Udarbejdelse af et umiddelbart eksigibelt notardokument:

Notarer er ansvarlige for at udarbejde det umiddelbart eksigible notardokument (artikel 2 og 3 i notarloven, Republikken Sloveniens statstidende nr. 2/2007 – 3. officielle konsoliderede udgave, med senere ændringer i Republikken Sloveniens statstidende nr. 33/2007 og nr. 45/2008).

Ajourførte oplysninger om notarer kan fås hos det slovenske notarkammer ("Link åbner i nyt vindueNotarska zbornica Slovenije").

Sidste opdatering: 30/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Slovakiet

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 68a i lov nr. 97/1963 om international privat- og procesret, som ændret, at de myndigheder, der - for så vidt som lovens betingelser er opfyldt - er kompetente til at modtage en anmodning som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, er:

a) Krajský súd v Bratislave for så vidt angår ægteskabssager,

b) distriktsretten, i hvis retskreds barnet har bopæl, og såfremt barnet ikke har nogen fast bopæl, retten, i hvis retskreds barnet opholder sig. Hvis en sådan ret ikke kan udpeges, er det Okresný súd Bratislava I, der er kompetent, når forældremyndigheden skal tillægges en person, eller forbindelserne med denne person skal fastlægges.

c) den ret, der har kompetence til at anordne en fuldbyrdelse af afgørelsen eller til at give tilladelse til fuldbyrdelse, hvis den ikke har kompetence i kraft af litra b). Når der er tale om en afgørelse, der ikke behøver at blive fuldbyrdet, er den kompetente ret den, hvor den person, som afgørelsen skal godkendes overfor, har værneting, og såfremt en sådan ret ikke kan udpeges, er det Okresný súd Trnava, som er kompetent.

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Finland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Kompetent ret

Et retsforlig, som omhandlet i dette kapitel, kan tvangsfuldbyrdes ved distriktsdomstolen i den jurisdiktion, hvor en af forligsparterne har hjemsted eller fast bopæl. Hvis ingen af parterne har hjemsted eller fast bopæl i Finland, er Helsingfors' distriktsret den kompetente juridiske instans. Der er adgang til oplysninger om de kompetente distriktsretter på justitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html.

Sidste opdatering: 08/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Sverige

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Kompetente myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 3: Distriktsretterne (tingsrätterna). Hvilken tingsrätt, der er kompetent, afhænger af, hvor aftalen om mægling er indgået. Hvis der ikke er nogen kompetent ret i henhold til denne regel, f.eks. hvis aftalen er indgået uden for Sverige, er den kompetente ret tingsrätten i Värmland. Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, indgives til den tingsrätt, der har stedlig kompetence i det område, hvor en af parterne har sædvanlig bopæl.

Hvis ingen af parterne har sædvanlig bopæl i Sverige, er den kompetente ret tingsrätten i Värmland.

Värmlands tingsrätt
Postadresse: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tlf: + 46 (0)54 14 84 00
E-post: Link åbner i nyt vinduevarmlands.tingsratt@dom.se

Sidste opdatering: 27/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - England og Wales

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale, der går på tværs af EU's grænser, og som ikke tidligere er blevet erklæret for eksigibel i en anden EU-medlemsstat, i England og Wales, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

• Hvis du er part i en allerede verserende sag ved en ret i England og Wales, som vedrører den tvist, der ligger til grund for mæglingen, skal du indgive anmodning til denne ret

• Hvis du ikke er part i en allerede verserende sag ved en ret i England og Wales, og mæglingen vedrører et civil- og handelsretligt spørgsmål (men ikke familieretlige spørgsmål), skal du indgive anmodning om, at indholdet af din tvistbilæggelsesaftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibelt, til High Court eller en af de andre retter på nedenstående liste over retter, der behandler "civilretlige" spørgsmål, og som ville have haft kompetence i indbyrdes sammenhængende sager, hvis der var blevet anlagt sag (i stedet for at anvende mægling). Du kan f.eks. indgive anmodning til retten i den retskreds, hvor en eller flere af parterne har deres sædvanlige opholdssted, eller hvis mæglingen vedrører en tvist om fast ejendom, til den kompetente ret i det område, hvor den faste ejendom er beliggende

• Hvis du ikke er part i en allerede verserende sag ved en ret i England og Wales, og mæglingen vedrører et familieretligt spørgsmål, skal du indgive anmodning til en ret på listen, der behandler "familieretlige" spørgsmål, og som ville have haft kompetence i indbyrdes sammenhængende sager, hvis der var blevet anlagt sag (i stedet for at anvende mægling). Eftersom spørgsmålet om retlig kompetence i familieretlige spørgsmål er meget tæt knyttet til tvisterne/indholdet af aftalen, skal de berettigede parter indgive anmodning til retten i den retskreds, hvor en eller flere af parterne har deres sædvanlige opholdssted. De berettigede parter kan alternativt søge juridisk rådgivning om den kompetente ret hos en familieretsadvokat i England og Wales.

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale, der går på tværs af EU's grænser, og som tidligere er blevet erklæret for eksigibel i en anden EU-medlemsstat, i England og Wales, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

I civil- og handelsretlige spørgsmål (men ikke familieretlige spørgsmål): I henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Anmodning indgives kun til High Court of Justice

I familieretlige spørgsmål:

 1. I henhold til ovennævnte rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012, og/eller
 2. i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar.

En opdateret liste over kompetente retter findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vindueCourt and Tribunal Finder

Sidste opdatering: 12/04/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Nordirland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Hvis du ønsker at få fuldbyrdet indholdet af en mæglingsaftale i Nordirland, skal du anmode herom ved at følge disse procedurer:

• Hvis du endnu ikke har anlagt sag ved en ret, skal du indgive anmodning om, at den aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel, til High Court eller en af de andre retter (se det anførte link).

• Hvis du er part i en allerede verserende retssag i Nordirland, skal du imidlertid indgive anmodning om, at den aftale, der er indgået ved mægling, gøres eksigibel, til den ret, hvor din sag allerede er optaget til behandling.

En liste over retter findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vindueCourts and Tribunals service

Sidste opdatering: 25/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Skotland

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område er gennemført ved Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011. Dette direktiv gør det muligt at få mæglingsaftaler gjort eksigible i medlemsstaterne. De skotske regler anvendes på "tvister, der går på tværs af grænserne" (dvs. hvor mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt ophold i en anden medlemsstat end den anden part) i visse civil- og handelsretlige sager.

Hvis du ønsker at få indholdet af en mæglingsaftale fuldbyrdet i Skotland, skal en af følgende procedurer følges:

 • Du kan anmode Court of Session eller Sheriff Court om at tillægge aftalen retskraft. Det vil sidestille den med en retsafgørelse.
 • Alternativt kan skriftlige aftaler optages i retsbogen (Books of Council and Session), med den virkning at de kan fuldbyrdes. For at få en aftale optaget i retsbogen skal der indsendes en anmodning til Keeper of the Registers of Scotland. Oplysninger om disse retsbøger findes Link åbner i nyt vindueher. Når en aftale er blevet registreret som eksigibel, får den status som en officiel retsakt.

Aftaler, der er gjort retskraftige af retten, eller som er blevet registreret ved en af ovennævnte metoder, kan fuldbyrdes i en anden EU-medlemsstat.

Sidste opdatering: 17/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Mediation - Gibraltar

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Anmodninger om, at indholdet af en mæglingsaftale gøres eksigibelt, sendes til justitsministeren på følgende adresse:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltar

Telefon: + 350 2000 7011

Fax: + 350 2005 9942

Sidste opdatering: 16/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.